Listy

List Rektora KUL Wielkanoc 2011

rzeżywając tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa doświadczajmy Jego pokoju, mądrości i mocy. Niech On nas umacnia na wszystkich drogach życia, a wszelkie sprawy niech dokonują

rzeżywając tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa doświadczajmy Jego pokoju, mądrości i mocy. Niech On nas umacnia na wszystkich drogach życia, a wszelkie sprawy niech dokonują się w miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.

W imieniu społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i swoim własnym życzę, by nadchodzące dni były czasem autentycznego wesela, optymizmu i radosnego świętowania.

Ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL

Msza św. w Kościele św. Krzyża w Warszawie

25 kwietnia 2011 r. w Poniedziałek Wielkanocny JM ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL odprawi Mszę św. w Kościele św. Krzyża w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego Radia o godz. 9.00. Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu Chóru KUL.

This is the html version of the file http://www.kul.pl/files/254/list_Wielkanoc_2011.pdf.
Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.
Page 1
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAW Ł A II
REKTOR
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin; tel. (081) 445-41-20, fax (081) 445-41-23; e-mail: [email protected]
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 4,3)
Umiłowani w Panu Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II!
Bracia i Siostry!
Wydarzenia Wielkanocnego Poranka zburzyły spokój starszyzny żydowskiej.
Zasiały niepokój w sercach i umysłach strażników wiary i przewodników narodu.
Informacjom o Zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Nauczyciela próbowali
przeciwstawić kłamstwo i przekupstwo. Zwątpienie wkradło się w serca uczniów.
Z niedowierzaniem słuchali relacji niewiast o pustym grobie i o wyznaczonym
przez Jezusa miejscu spotkania. Nie rozpoznali Go w drodze do Emaus, kiedy
wyjaśniał im pisma i tłumaczył to wszystko, co się odnosiło do Mesjasza. Poznali
Go dopiero przy łamaniu chleba. W Eucharystii, przy łamaniu chleba, łatwiej
rozpoznaje się Chrystusa i lepiej rozumie się odwieczną miłość Boga Ojca, który
posłał na świat swego Syna, aby człowiek miał życie wieczne i uczestniczył
w chwale Zmartwychwstałego.
Od Boga otrzymaliśmy bezcenny dar życia. Od Niego otrzymaliśmy ziemię, aby
zgodnie z Jego wolą czynić ją sobie poddaną, uprawiać i korzystać z jej owoców.
W naszych sercach Stwórca złożył wielorakie dary, talenty i charyzmaty, abyśmy
ich używali i pomnażali, służąc Bogu i bliźniemu. To wszystko dał nam, abyśmy
mogli zrealizować Jego zamiar: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie”
(1Tes 4, 3).
Na drodze do świętości nie powinniśmy odczuwać obaw i lęku. Świętość
jest dostępna każdemu chrześcijaninowi. Za Ojcem Świętym Benedyktem XVI
możemy powtórzyć, że „prawdopodobnie nie jesteśmy powołani do męczeństwa,
Page 2
ale nikt z nas nie jest wyłączony z powołania do świętości, do życia według
wzniosłych ideałów, do życia po chrześcijańsku”. Na tę drogę Bóg daje nam
doskonałego Przewodnika i Przyjaciela – Zmartwychwstałego Chrystusa. To z Jego
zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem pochodzi moc łaski chrzcielnej,
przez którą zaczęła się nasza nowa, Boża historia; staliśmy się dziećmi samego
Boga. Poprzez Chrzest Święty i wyznanie wiary, że On jest Panem, zostaliśmy
włączeni w życie Boże, w „nową egzystencję Zmartwychwstałego” (Benedykt
XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 265). Odtąd ta łaska Chrztu Świętego każdemu
wierzącemu wyznacza kształt codzienności, motywuje do wyboru dobra i uczy
wytrwałej miłości, bo ostatecznie miłość potwierdza naszą wiarę, a zarazem
pozwala trwać w nadziei na życie, które nie zna już śmierci.
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,
105) – mówimy za natchnionym Psalmistą. Święta Zmartwychwstania Pańskiego
pobudzają nas do refleksji nad powołaniem do świętości i nad własną drogą
do nieba. Wzywają do zastanowienia się nad odpowiedzialnością za dar życia
i jego ochronę. Są pytaniem o sposoby i metody wykorzystywania otrzymanych
od Boga niezliczonych darów. W serdecznym zamyśleniu odpowiedzmy
Zmartwychwstałemu Chrystusowi, czy nasze działanie i postępowanie przebiega
według Bożego Słowa.
Bracia i Siostry!
W najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas rzymskich uroczystości
Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosi błogosławionym Sługę Bożego Jana Pawła
II. Z głęboką radością, w różnych formach obecności, będziemy uczestniczyć
w eucharystycznym uwielbieniu Zmartwychwstałego za obdarowanie łaską
świętości Papieża z Polski. Mamy świadomość jego życiowej drogi, na której był
wytrwale wierny wezwaniu Pana – od lat młodości w naszej Ojczyźnie, po jej
dopełnienie, jako Wikariusz Chrystusa na Stolicy Piotrowej. Wiemy, jak wielkim
heroldem słowa Bożego był dla Kościoła i dla wszystkich ludzi dobrej woli na
całym świecie. Nadal przed nami pozostaje wysiłek głębszego odczytania jego
niezwykle bogatego nauczania, w którym odsłaniając wielkość i kruchość ludzkiej
kondycji, stale wskazywał na Jezusa Chrystusa – Odkupiciela człowieka, który sam
jeden wie, co się w człowieku kryje. W jego papieskim nauczaniu, szczególnie na
polskiej ziemi, możemy bez trudu odnaleźć wątki, w których przywoływał i stawiał
nam za wzór świętych i błogosławionych tej ziemi. Wsłuchiwaliśmy się w jego
słowa, myśli i wskazania, które usiłowaliśmy zapamiętać z postanowieniem, że
będziemy przekształcać nasze życie i dostosowywać je do świętych wzorów.
Page 3
Jesteśmy głęboko przekonani, że to z Bożego zamysłu również Katolicki
Uniwersytet Lubelski był miejscem i środowiskiem dorastania do świętości
najpierw księdza profesora, a potem biskupa i kardynała Karola Wojtyły – od
1954 roku aż po jego wybór na Stolicę Piotrową. Pośród swojego pasterskiego
zaangażowania w życie Kościoła ks. prof. Wojtyła niemal przez ćwierćwiecze
był na KUL-u nauczycielem akademickim i wychowawcą młodzieży. Katedra
uniwersytecka, spotkania dyskusyjne ze studentami i pracownikami, chwile
refleksji i modlitwy w kościele akademickim w jakiś sposób przygotowywały
go do kierowania Katedrą św. Piotra, do całego papieskiego nauczania, którego
istotne treści można zawrzeć m.in. w tym biblijnym wyrażeniu „Albowiem wolą
Bożą jest wasze uświęcenie”. Jako nauczyciel akademicki w swoich „wykładach
lubelskich” dzielił się z młodzieżą rozumieniem prawdy, wytrwale poszukując
odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek i co powinien czynić. Można powiedzieć,
że do dzisiaj echo jego słów rozbrzmiewa w murach naszej Uczelni. Dziedzictwo
jego filozoficznej i teologicznej myśli etycznej pozostaje dla nas zobowiązaniem,
któremu chcemy być wierni wobec kolejnych pokoleń młodych ludzi, by
dać świadectwo wiary, że „tylko Bóg może odpowiedzieć na pytanie o dobro,
bo sam jest Dobrem” (Veritatis splendor, nr 12); że spotkanie z Chrystusem,
„ostatecznym Słowem Boga” (Benedykt XVI), dla każdego człowieka ma stać
się drogą dorastania do świętości, która winna być kształtem codziennego życia
chrześcijanina.
Katolicki Uniwersytet Lubelski, jak każdy uniwersytet, jest szczególnym
laboratorium słowa; słowa głoszonego z katedr uniwersyteckich, odczytywanego
w lekturach, słowa słuchanego i zapisywanego. Jako uniwersytet katolicki tym
bardziej jest takim laboratorium, bo ludzkie słowo czerpie swoją ostateczną
wartość z zakorzenienia w słowie Bożym i ma służyć Bożej prawdzie. W dniach
świętowania paschalnej radości wyraźniej uświadamiamy sobie odpowiedzialność
za ludzkie słowo, gdy staje przed nami Słowo, które zmartwychwstaje – Syn Boży,
prawdziwe i jedyne światło na drodze człowieka do wieczności.
Temu zmartwychwstałemu Słowu służyli błogosławieni i słudzy Boży,
którzy związani byli z naszym Uniwersytetem i przez krótszy lub dłuższy czas
uczestniczyli w życiu naszej akademickiej wspólnoty. Do ich grona, obok Ojca
Świętego Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, należeli m.in.: bł. ks.
komandor Władysław Miegoń, bł. bp Władysław Goral, i słudzy Boży: o. prof.
Jacek Woroniecki OP, ks. prof. Wincenty Granat, ks. kard. Stefan Wyszyński, ks.
prof. Franciszek Blachnicki. To oni tworzyli tę niepowtarzalną atmosferę naszej
Uczelni. Uczyli odpowiedzialności za ludzkie słowo. Przykładem własnego życia
Page 4
świadczyli, jak realizować wolę Bożą i jak dorastać do takiej miłości, jaką Bóg
nas ukochał.
Podobni do mieszkańców Jerozolimy z dzisiejszego pierwszego czytania,
chcemy wszyscy słuchać z uwagą słów św. Piotra o Jezusie Chrystusie, którego
Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci. I tak jak Apostołowie, my dzisiaj mamy
być tego świadkami. Dziękując z serca naszym Przyjaciołom – duchowieństwu
i wszystkim wiernym – za wszelkie duchowe i materialne wsparcie dla naszego
Uniwersytetu, chcemy życzyć mocnej wiary w zmartwychwstanie Pana
i jednoznacznego świadectwa życia chrześcijańskiego. Niech Słowo Boże będzie
dla wszystkich światłem i umocnieniem na wzrastanie w świętości, która jest
powszechnym powołaniem, a której niezwykłe świadectwo dał dzisiejszemu
światu Sługa Boży, a wkrótce Błogosławiony Jan Paweł II.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, SDB
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

Przeczytaj też!  Słowo kard. Stanisława Dziwisza podczas nabożeństwa w kościele Krzyża Świętego w Łomży

Ofiary można wpłacać na konto:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
PKO BP 38 1020 3150 0000 3502 0002 8936
Pekao SA III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147
Lublin, Wielkanoc 2011

informacje ze stony KUL

hastagi na stronie:

#list rektora kul na boże narodzenie 2011 #list rektora kul na wielkanoc 2012 #list kul na boże narodzenie 2011 #list na poniedziałek wielkanocny 2012 #list rektora kul na św szczepana 2011 #list rektora kul na boże narodzenie2011 #List rektora kul Boze Narodzenie 2011 #list na wielkanoc #list kul na wielkanoc 2012 #poniedziałek wielkanocny homilia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy