Archidiecezja Gnieźnieńska

List Pasterski Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego po wizycie ,,ad limina Apostolorum”

Początek Adwentu zbiegł się w tym roku z niezmiernie ważnym wydarzeniem, jakim była w dniach od 21-26 listopada br., wizyta pierwszej grupy biskupów polskich do

Początek Adwentu zbiegł się w tym roku z niezmiernie ważnym wydarzeniem, jakim była w dniach od 21-26 listopada br., wizyta pierwszej grupy biskupów polskich do Grobów Apostolskich w Rzymie, do której przynależała także Archidiecezja Gnieźnieńska.

Przebieg wizyty

Wraz z Ks. Biskupem Wojciechem Polakiem, oraz z Ks. Arcybiskupem seniorem Szczepanem Wesołym, odpowiedzialnym do niedawna za duszpasterstwo Polaków mieszkających za granicą, modliliśmy się w głównych bazylikach Rzymu: u Matki Bożej Większej, w bazylice Biskupa Rzymu u św. Janów na Lateranie a także u Grobów św. Apostołów Piotra i Pawła, polecając ich wstawiennictwu wszystkie sprawy naszej Archidiecezji. Odwiedziliśmy także wszystkie Urzędy papieskie, które służą pomocą papieżowi w sprawowaniu opieki duszpasterskiej i kierowaniu Kościołem na całym świecie.
Punktem szczytowym tej wizyty było jednak dwukrotne spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, najpierw na audiencji prywatnej dnia 24 listopada br., a potem na zakończenie wizyty, podczas audiencji dla wszystkich biskupów, dnia 26 listopada, w czasie której Papież przekazał biskupom swoje przesłanie dla naszych Kościołów.
Rozmowa z Ojcem Świętym była bardzo bezpośrednia, pełna ojcowskiego ciepła i serdeczności. Papież interesował się praktycznie wszystkimi sprawami, którymi żyją kapłani, alumni, osoby konsekrowane i wierni świeccy naszej Archidiecezji. Z troską pytał o problemy rodziny i młodzieży, a także wszystkich znajdujących się w trudnych warunkach, szczególnie ludzi bezrobotnych, biednych, samotnych i niepełnosprawnych, pozostających bez środków do życia. Wspomniał o wielkim i zobowiązującym dziedzictwie historycznym św. Wojciecha w naszej Prymasowskiej Archidiecezji, a także o wielkich osobistych zasługach dla Polski i Kościoła, Sługi Bożego, Stefana Kard. Wyszyńskiego.
Na zakończenie papież Benedykt XVI przekazał biskupom przesłanie dla naszych diecezji. Jest ono przeznaczone dla nas wszystkich, stąd pozwólcie, że podzielę się z Wami najważniejszymi myślami tego orędzia. Skierowane do nas wszystkich zasługuje zatem na szczególną uwagę i posłuch, gdyż jest głosem najwyższego autorytetu religijnego, widzialnej Głowy Kościoła Katolickiego, Piotra naszych czasów. Przyjmujemy je z wdzięcznością jako głos Posłańca Bożego, na wzór św. Jana Chrzciciela, na tegoroczną drogę adwentową, która ma nas przygotować na bożonarodzeniowe spotkanie z Panem.

Przeczytaj też!  Apel Jasnogórski, bp Marian Rojek

Orędzie Ojca Świętego do nas

Ojciec Święty ujął wszystkich biskupów nie tylko pozdrowieniem i błogosławieństwem wypowiedzianym w naszym ojczystym języku, ale nade wszystko modlitwą o wszelkie dobre owoce, jakie przynosi nasze wspólne wędrowanie śladami Chrystusa, w świetle i mocy Ducha Świętego, do domu Ojca. W duchu głębokiej pokory rozpoczął swoje orędzie nie od pouczenia, ale od prośby o modlitwę, mówiąc: Ze wzruszeniem wspominam wielkie modlitewne towarzyszenie Polaków Janowi Pawłowi II, podczas całego Pontyfikatu, a szczególnie w dniach przejścia do chwały Pana. Wiem, że jako Papież, mogę liczyć na takie samo modlitewne wsparcie. Jest to dar, który bardzo sobie cenię i wciąż o to proszę. Przekazuję Wam, umiłowani, tę prośbę, bo wiem, że nie pozostanie ona bez odpowiedzi z Waszej strony.
Swoje przesłanie Papież skupił głównie wokół wychowania młodzieży w rodzinie, szkole i w Kościele. Katolickie wychowanie i formacja wiary to – jak mówił Papież – jedno z podstawowych zadań wpisanych na stałe w zbawczą misję Kościoła, od którego głównej mierze zależy jego przyszłe oblicze i miejsce w naszym, w dużym stopniu zlaicyzowanym, społeczeństwie. Nie chodzi przy tym tylko o dydaktykę, o doskonalenie metod przekazywania wiedzy, ale o edukację, która opiera się na bezpośrednim i osobowym spotkaniu z człowiekiem, na świadectwie – autentycznym przekazie wiary, nadziei i miłości (n.1). Wymaga to najpierw otwartości i gotowości wysłuchania, zrozumienia i wczucia się w sytuację drugiego, zwłaszcza potrzebującego człowieka. Niedościgniony wzór takiego spotkania z drugim człowiekiem zostawił nam Jan Paweł II (por. n.1). Chodzi o autentyczne doświadczenie Boga i świadectwo żywej wiary, którym możemy dzielić się z innymi.

Formacja wiary powinna objąć wszystkie środowiska

Szczególnie wiele uwagi i troski Papież poświęcił młodzieży. Wśród dzisiejszej młodzieży można zauważyć autentyczne zainteresowanie sprawami wiary i religii, potrzebę bycia razem w zorganizowanych i nieformalnych grupach, oraz chęć doświadczenia Boga (n.1). Pomimo rozlicznych trudności trzeba wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Nieodzownym warunkiem owocnego wychowania jest należyta ocena niełatwych często warunków, w których żyje rodzina polska i polska młodzież. Wychowanie wiary polega przede wszystkim na rozwijaniu właśnie tego, co jest w człowieku dobre (n.1). Papież zachęca gorąco młodzież, by coraz pełniej angażowała się w dzieło wolontariatu, w pracę charytatywną, w życie liturgiczne parafii, a także, aby czynnie uczestniczyła w ruchu „Światło i Życie” oraz w innych formach zorganizowanego apostolatu jak: Akcja Katolicka czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Wychowanie młodego pokolenia jest wspólnym zadaniem rodziców, Kościoła i państwa. Dlatego, przy zachowaniu słusznej autonomii, konieczna jest najściślejsza współpraca Kościoła ze szkołą, z władzami samorządowymi, uczelniami wyższymi i innymi świeckimi instytucjami zajmującymi się wychowaniem młodych (n.2).
Papież przypomina, że katecheza szkolna nie może ograniczać się wyłącznie do przekazywania wiadomości, ale musi zachować swój prawdziwy, ewangeliczny wymiar przekazu i świadectwa wiary (n.2). Wyraża też uznanie za rozwijanie katechezy parafialnej, związanej z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, komunia św., bierzmowanie) i przygotowaniem do małżeństwa.
Wyzwania, przed którymi staje dzisiaj Kościół i każdy pojedynczy chrześcijanin, wymagają także systematycznej, pogłębionej katechezy dorosłych. Szczególną pomocą w tym względzie może i powinno być bogate nauczanie Jana Pawła II pozostawione nam w czasie Jego kolejnych pielgrzymek do naszej i Jego Ojczyzny oraz Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Szczególnej uwadze Papież polecił biskupom polskim troskę o właściwą formację ludzką, duchową i etyczną ludzi kultury, środków społecznego przekazu a także mediów katolickich i akademickiej młodzieży. Wpływ tych środowisk na kształtowanie świadomości i postaw etycznych jest szczególnie wielki: Chodzi o to – pisze Papież – aby treścią i wartościami Ewangelii zostały przepojone kategorie myślenia, kryteria ocen i normy ludzkiego działania, tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym (n. 5) oraz w życiu publicznym (głównie: prasy, osób pracujących w radiu i telewizji, zajmujących się internetem) (por. n.5).
W obliczu nasilającego się procesu sekularyzacji, zagrożenia chrześcijańskiej kultury i odwrotu od wartości chrześcijańskich w Europie i w Polsce, Papież zachęca, abyśmy nie utracili niczego z naszego bogatego dziedzictwa narodowego i wykorzystali te możliwości, które pozostają do naszej dyspozycji po wielkim przełomie roku 1989.
Niech wszyscy ochrzczeni wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stają się z każdym dniem coraz bardziej świadomymi świadkami i apostołami otrzymanego daru wiary (por. Zakończenie).
Umiłowani, z radością dzielę się z Wami treścią otrzymanego od Papieża Benedykta XVI orędzia i proszę Was, abyście przyjęli także papieskie pozdrowienie i życzenie: „Szczęść Boże” oraz Jego błogosławieństwo wyrażone w języku polskim: Niech Boże błogosławieństwo wspiera Was i Wasze diecezje w dziele kształtowania ludzkich umysłów i serc. Amen.

Przeczytaj też!  Słowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

+ Henryk Józef Muszyński
Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy