LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO NA ROK ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO
NA ROK ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
 
Umiłowani Diecezjanie,
 
Już 8 lat mija od tych niezapomnianych dni, kiedyśmy przekroczyli próg nowego tysiąclecia chrześcijaństwa, obchodząc Dwutysiąclecie od urodzin naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie znajdujemy wprost słów, by ukazać łaskę i powagę roku Świętego Jubileuszowego, którego celem było zmobilizowanie nas do pogłębienia naszej przynależności do Chrystusa. W Nim przecież osiągamy sens naszego życia. Utożsamiamy się ze słowami św. Piotra, który powiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”(J 6, 68n).
Największym głosicielem Chrystusa, obok św. Piotra, jest św. Paweł, dlatego w tym roku z radością obchodzimy dwutysiąclecie od jego urodzin. Przyjmujemy, że ten wielki Apostoł Narodów urodził się w Tarsie między 7-10 rokiem po narodzeniu Chrystusa. Był wielkim człowiekiem dla ludzkości, otrzymał bowiem, jak nikt inny, dar przybliżania Chrystusa do umysłów i serc ludzi, zwłaszcza pochodzących z pogan. To on wraz ze św. Piotrem zaszczepiał na terenie nie tylko Azji, ale i Europy wiarę w Chrystusa, stając się, można powiedzieć, ojcem chrześcijańskiej Europy. Jemu dał polecenie Chrystus zmartwychwstały – który mu ukazał się, gdy był jeszcze zażartym przeciwnikiem Kościoła pod murami Damaszku – by głosił Ewangelię poganom i w wybitnym stopniu przyczynił się do zbawienia świata. W „Dziejach Apostolskich” czytamy, że „w nocy miał Paweł widzenie: Oto jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: < > ” (Dz, 16, 9). Tak się stało. Zaraz po tym widzeniu Paweł dotarł do brzegów Europy, by jej głosić Chrystusa. Przyniósł Go również i nam. Zasadził korzenie chrześcijaństwa w Europie. Stał się naszym wielkim dobroczyńcą. Dał mu Bóg bowiem niezwykłą łaskę rozumienia Chrystusa i Jego słów. Głoszeniu Chrystusa poświęcał się aż do granic szaleństwa – jak sam mówił (por. 1 Kor 1, 18). Zjednoczył się też z Nim tak dalece, że mógł o sobie napisać: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).
Narodziny św. Pawła są dlatego dla nas wielkim wydarzeniem. Nic dziwnego, że Ojciec Święty Benedykt XVI po uprzedniej zapowiedzi, 28 czerwca tego roku ogłosił Rok Świętego Pawła. Uczynił to w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie w towarzystwie patriarchy ekumenicznego, Bartłomieja. Z obchodami tego roku, który będzie trwał do 29 czerwca 2009 roku, wiążą się wielkie łaski. Miejscem centralnym ich otrzymywania będzie Rzym, bazylika św. Pawła za Murami, gdzie jest grób wielkiego Apostoła, i Tre Fontane, gdzie został mieczem ścięty. Tam udając się przez cały rok można zyskiwać odpust zupełny. Zachęcam do pielgrzymowania do Rzymu w tym roku, a także do innych miejsc: w Ziemi Świętej, Grecji, Turcji i na Malcie – uświęconych śladami żarliwej działalności św. Pawła Apostoła. Wydziały naszej Kurii zorganizują dla chętnych grupy pielgrzymie.
Ojciec Święty zachęca nas także do przeżywania Roku Pawłowego również i w swoich diecezjach i biskupom diecezjalnym poleca określenie dni i miejsc zyskiwania odpustów, w tym odpustu zupełnego. Można go otrzymać raz dziennie pod zwykłymi warunkami: spowiedź, Komunia święta i odmówienie modlitwy w intencji Ojca Świętego, przy chęci wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Można go uzyskiwać dla siebie i ofiarować za zmarłych. Dlatego ogłaszam, że w naszej archidiecezji można zyskać odpust zupełny we wszystkie niedziele z sobotą włącznie i święta nakazane a także w uroczystość świętego Piotra i Pawła na zakończenie roku Pawłowego i w święto Nawrócenia św. Pawła. Wyznaczam następujące do tego kościoły i sanktuaria. Archikatedra częstochowska, Jasna Góra oraz kolegiaty: Bożego Ciała w Wieluniu, Św. Piotra i Pawła w Zawierciu i Żarkach Mieście i św. Lamberta w Radomsku. Przywilej odpustu mają też inne sanktuaria z koronacją papieską a więc: w Gidlach, w Żarkach-Leśniowie, Myszkowie-Mrzygłodzie, Pajęcznie i Bęczkowicach. Odpusty zyskujemy także w kościołach pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła i Nawrócenia św. Pawła: w Regionie Częstochowskim – w naszej Częstochowie na Lisińcu i w Sabinowie. W okolicach Częstochowy: w Grodzisku, Nieradzie, Rybnej i Sygontce. W Regionie Radomszczańskim: w Borzykowej, Kamieńsku i Zawadzie. W Regionie Wieluńskim: w Krzyworzece, Parzymiechach i Sieńcu. W Regionie Zawierciańskim: w Myszkowie. Księża kustosze i proboszczowie niech zadbają o zorganizowanie odpowiednich nabożeństw w tym okresie. Niech zaproszą na główne nabożeństwo wiernych z okolicy z udziałem biskupa.
Umiłowani Diecezjanie,
Nawiedzanie świątyń poświęconych szczególnej pamięci św. Pawła Apostoła to tylko jakiś znak czegoś, co jest bardzo istotne w naszej chrześcijańskiej wierze i moralności. Chodzi o konieczność pogłębienia i ożywienia naszej wiary. Św. Paweł to wielki nauczyciel prawdy o Chrystusie. Jemu Bóg dał wyjątkową znajomość Chrystusa. Oglądał Go, mówiąc językiem wiary, doskonale, oświecony Duchem Świętym i obdarzony szczególnym charyzmatem widzenia dziejów zbawienia w łączności Starego i Nowego Testamentu. Chrystus św. Pawła to Bóg Wcielony, ukrzyżowany i zmartwychwstały, Odkupiciel człowieka, który jako Nowy Adam w Duchu Świętym prowadzi ludzkość i świat do pełni zbawienia w szczęśliwej wieczności. Mówił o sobie: „Postanowiłem bowiem będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 2). Zawsze, a w dzisiejszych czasach szczególnie, trzeba nam zgłębiać prawdę o Chrystusie. Dlatego ogłaszam ten rok, który obchodzimy już pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”, Rokiem Czytania Listów Św. Pawła. „Czytajmy Listy św. Pawła” – oto nasze hasło. To będzie, jak się to mówi dziś w całym Kościele, wielka „lectio divina”. Niech zatem we wszystkich parafiach a także w innych wspólnotach, ruchach, stowarzyszeniach, bractwach a zwłaszcza w rodzinach na różne sposoby gromadzą się uczniowie Chrystusa na lekturę listów św. Pawła i katechezę z nimi związaną. Polecam księżom proboszczom, aby przynajmniej raz w miesiącu, najlepiej w niedzielę lub sobotę, gromadzili wiernych poza Mszą św. na katechezę dla dorosłych, rozpoczynającą się od półgodzinnej lektury Listów św. Pawła. Paweł Apostoł też głosił Ewangelię Chrystusa i natchniony łaską Ducha Świętego stosował ją do życia rodzinnego, osobistego i społecznego. Prawdziwe skarby tam się znajdują. Dziś, przy tak wielkiej aktywności mediów świeckich, nie ma możliwości utrzymania się w mocy wiary i trwaniu w czystości przy Ewangelii Chrystusowej bez częstej lektury Pisma świętego i oczywiście ciągłej modlitwy. Zachęcam też do nawiedzania naszych kościołów z Pismem świętym w ręku i wsłuchiwanie się w słowo Boże. Kościoły w archidiecezji mają być otwarte, a na pulpicie przy ołtarzu otwarta księga Biblii, przypominająca ciągle, że ile się tylko da, powinniśmy trwać na słuchaniu słowa Bożego. Czytajmy Listy św. Pawła wieczorem w gronie rodzinnym. W roku św. Pawła odbędzie się w Rzymie synod biskupów na temat duszpasterstwa biblijnego. Zachowamy w ten sposób łączność z całym Kościołem.
Nie mam wprost słów, żeby Was, Umiłowani Diecezjanie, zachęcić do prenumerowania naszej „Niedzieli”, która podjęła się różnymi komentarzami do Biblii i artykułami prowadzić nasze wielkie czytanie Listów Świętego Pawła. Dziękuję „Niedzieli” za wystawę w Parkach Jasnogórskich związaną z Rokiem Św. Pawła. Wielkie dzięki składam zwłaszcza za wydanie poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu w specjalnym tomiku a wśród nich „Listów Św. Pawła”. Proszę bardzo nasze Radio „Fiat” o codzienne prowadzenie w swoich audycjach lektury listów Apostoła Narodów. Z pewnością też i Radio „Jasna Góra” żywo podejmie ten temat. Zachęcam przy okazji do nabywania pozycji książkowych na ten temat w Wydawnictwie św. Pawła Apostoła, które ma swoją siedzibę w Częstochowie.
Umiłowani Bracia i Siostry,
Usiądźmy na ławie u nóg Chrystusa i słuchajmy Jego głosu. Usiądźmy tam też jako pilni i pojętni uczniowie św. Pawła. Owoce tego będą zbawienne. Oczywiście, że najważniejsze jest życie według Ewangelii Chrystusa, ale tego życia trzeba się nam ciągle uczyć. „Powiedz, czy ty Chrystusa znasz?” – pyta nas młodzieżowa piosenka ewangeliczna. W dzisiejszych czasach naprawdę – wierzcie mi – dobrze trzeba znać Chrystusa. Inaczej będziemy się gubić w wierze, laicyzować i w sposób cichy – jak mawiał Jan Paweł II – popadać w apostazję. A to jest straszne.
W dzisiejszej epistole mszalnej św. Paweł poprzez swój List do Rzymian poucza, że cały świat stworzony czeka na nasze ciągłe nawracanie się, czyli ciągłe rodzenie się dla życia w chwale Bożej. Apostoł mówi nawet, że ten świat „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” oczekując na to, abyśmy byli przybrani za synów Bożych i odkupieni również w naszym ciele. Mamy już teraz przez łaskę chrztu św. „pierwsze dary Ducha”, ale te dary za wszelką cenę trzeba w sobie zachować i wciąż je rozwijać. Dokonuje się to, gdy słuchamy słów Bożych. Błogosławione więc jest to czytanie i słuchanie słowa Bożego – lectio divina. Jakże nam są drogie Listy św. Pawła.
Zwracam się do Was po ojcowsku, Najdrożsi, dziękując Wam za modlitwy z okazji Złotego Jubileuszu mojego kapłaństwa – z prośbą o przejmowanie się tym wszystkim, co napisałem. Na obrazku prymicyjnym napisałem sobie jako motto słowa św. Pawła „Miłość Chrystusa przyciska nas”, w dzisiejszym tłumaczeniu „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Żyjmy wszyscy tym błogim ciężarem miłości Chrystusowej. Czujmy się ciągle przynaglani do wciąż większej wierności Ewangelii. Św. Paweł pod tym względem nam świeci jasnym światłem. Oczywiście pomaga w tym nam bardzo Matka Najświętsza Doskonała Uczennica Pana. Jej się zawierzamy na skuteczne przeżywanie Roku Świętego Pawła Apostoła.
Życzę wszystkim miłych wakacji, urlopów, a rolnikom i trwającym na posterunku pracy dużo sił i zdrowia oraz „Szczęść Boże”.
Z modlitwą i błogosławieństwem jubileuszowym
 
 
+ Stanisław Nowak
Arcybiskup Metropolita Częstochowski
 
Częstochowa, 9 lipca 2008 r.
 
 
Kuria Metropolitalna Częstochowa, 10 lipca 2008 r.
w Częstochowie
 
Z a r z ą d z e n i e
 
Powyższy List Arcybiskupa Metropolity na Rok Świętego Pawła należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach na Mszy św. w XV Niedzielę w ciągu roku, tj. 13 lipca br.

Marian Mikołajczyk
Wikariusz Generalny

hastagi na stronie:

#wiersze na prymicję

Authors
Top