Diecezja Płocka Diecezje Kazania

Kazanie na rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Dziś w cały Kościele Świętym obchodzony jest dzień, poświęcony jednej tylko świątyni – Bazylice pw. Św. Jana Apostoła, wzniesionej w starożytności przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Zapyta ktoś, czemu to tak ważny kościół, że na całym świecie pamięta się o jego konsekracji, czyli poświęceniu?

Otóż, my przyzwyczailiśmy się, że kościołem, z którym najmocniej związany jest Ojciec św., jest Bazylika Św. Piotra, gdy tymczasem własnym kościołem każdego papieża jest właśnie Bazylika Laterańska, którą św. Ignacy Antiocheński nazywa „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata”. Oddawana jej cześć jest znakiem naszego związku ze Stolicą Apostolską oraz z Pasterzem całego Kościoła – Ojcem Świętym.

Święto dzisiejsze rodzi w nas kilka podstawowych pytań, bez odpowiedzi na które nasza wiara nie byłaby pełna. Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, dlaczego dla nas, katolików, Papież jest tak ważną osobą? Dlaczego bez niego nie mógłby istnieć prawdziwy, apostolski Kościół?

Często jako ludzie wierzący poprzestajemy tylko na emocjonalnym przywiązaniu do Stolicy Apostolskiej, do Ojca św, zwłaszcza jeśli teraz jest On naszym rodakiem, Polakiem. I to nam wystarcza. Brakuje nam wiedzy religijnej, która pozwoliłaby uzasadnić swoje poglądy i przekonania, wobec tych, którzy je atakują, np. świadków Jehowy. Co zatem należy wiedzieć o papiestwie, o tej instytucji która nieprzerwanie od 2000 lat spaja i jednoczy Kościół?

Musimy przywołać przed oczy scenę z Ewangelii, kiedy to Pan Jezus pyta św. Piotra trzykrotnie: „Piotrze, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?” Gdy słyszy, że Piotr kocha Go, wtedy powierza mu najwyższą władzę, nakzaując paść owce i baranki Chrystusa, a więc cały Kościół. W innym miejscu Chrystus zmienia imię Piotra z hebrajskiego „Szymon”, na greckie „Kefas” czyli skała – Piotr i mówi: „Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”. W ten sposób nie przekazuje się władzy tylko jednemu człowiekowi. Skoro na tej Opoce, a więc skale ma trwać Kościół, być na niej zbudowanym i trzymać się – to naturalną rzeczą jest, że nie może stać na kimś, kto umarł w I wieku, potrzeba, aby istniał w Kościele nadal Urząd Piotrowy. Od czasu śmierci św. Piotra w Rzymie stało się jasne dla chrześcijan, że to właśnie Biskup Rzymu, a więc następca Piotra na tym urzędzie, powinien sprawować najwyższą władzę pasterską.

Często spotykamy się z zarzutem ze strony innych wyznań, że struktura Kościoła, jego posłuszeństwo Papieżowi to przejęty wprost ze średniowiecza model państwa feudalnego, gdzie władca rządził nie kontrolowany przez nikogo.

Kochani!

Dzięki Urzędowi Piotrowemu ominęło nas w Kościele wiele niebezpieczeństw, które dosięgły tych, co wypowiedzieli posłuszeństwo Papieżowi. Spójrzmy na protestantyzm. Dziś w jego ramach mieści się kilkaset wyznań, niektóre głosząc sprzeczne ze sobą prawdy. Dochodzi do tego, że przedstawiciele Kościoła anglikańskiego, nawet jego biskupi, twierdzą, że Boga nie ma! Zobaczcie, jaki absurd?! Służą komuś, kto nie istnieje! Skąd takie pomieszanie?

Ano po prostu brak w tych kościołach kogoś, kto cieszyłby się przywilejem nieomylności w sprawach wiary i moralności, kto mógłby w sposób pewny mówić: „To jest dobre a to złe”.

W ostatnie wakacje, kiedy pracowałem w jednej z parafii w Niemczech, rozmawiałem z wieloma ludźmi wierzącymi, którzy mówiąc delikatnie, mają nie najlepszy stosunek do Papieża. Oskarżają go o to, o co cały świat. Że staroświecki, konserwatywny, że nie rozumie świata, że nie idzie za modą, że nie godzi się na aborcję, że nie pozwala na rozwody…Przecież to tak ułatwiłoby życie…

I wtedy zapytałem tych ludzi, komu według nich ma służyć Kościół? No, jak to komu – bliźniemu, człowiekowi. Zapytałem dalej, jak brzmi przykazanie milości. Przecież tam wyraźnie jest powiedziane: „Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich”, dopiero później Chrystus dodaje: „a bliźniego swego jak siebie samego”. Najpierw Kościół, jeśli chce być Kościołem Boga, ma służyć Bogu i Jego Ewangelii, a ta jest jedna i niezmienna i zmienić nam jej nie wolno!!!

Skoro chcemy być wyznawcami Chrystusa, to musimy, powtarzam musimy słuchać tego, co mówi Chrystus w Ewangelii. Innej drogi nie ma. Jeśli zaczniemy wszystko reformować, zmieniać, to być może niedługo też powiemy: „Boga nie ma”, bo życie z nim jest bardzo wymagające i niewygodne. To nie Kościół i Chrystus ma się dostosować do świata, bo to noie świat stworzył Boga, ale Bóg świat. I jeśli chcemy się zbawić, idźmy drogą wskazywaną przez Boga, a tej właśnie drogi broni tako mocno Ojciec Święty.

Najmilsi!

Wiele razy zastanawiamy się, czy rzeczywiście Kościół pochodzi od Boga, czy papiestwo było zgodne z planem Bożym. Można by tu przytaczać wiele argumentów teologicznych, ale niech wystarczy proste spostrzeżenie. Dwadzieścia wieków historii; upadały królestwa, cesarstwa, wielkie mocarstwa, przychodzili wielcy wodzowie, chcący zniszczyć Kościół: rzymscy cesarze, francuscy rewolucjoniści, Napoleon, Hitler, Stalin. I co? Zobaczcie: w ciągu historii żadna instytucja, żadna religia nie była tyle razy prześladowana. I trwa nadal. Dlaczego? Bo, jak powiedział Chrystus: „Bramy piekielne go nie przemogą”.

To nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy m.in. papiestwu, tej skale, na której stoi Kościół. Możemy być pewni, że wszystkie obietnice, które Chrystus złożył Apostołom, będą także naszym udziałem.

Żyjmy tylko tak, aby na spełnienie tych obietnic zasłużyć. Amen.

Ks. Adam Łach

hastagi na stronie:

#kazanie na rocznicę poświęcenia kościoła #kazanie na rocznice poswiecenia bazyliki lateranskiej

Similar Posts