Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzien Edukacji Nardodwej, wszystkich tych, którzy pracują w oświacie, kształtują i wychowują umysły młodych pokoleń. Należy sobie otwarcie powiedzieć, że nie

Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzien Edukacji Nardodwej, wszystkich tych, którzy pracują w oświacie, kształtują i wychowują umysły młodych pokoleń.

Należy sobie otwarcie powiedzieć, że nie jest to łatwe zadanie w dzisejszym świecie.
Jedno jest ważne, że dzieci i młodzież szukają autorytetów, aby mogły na czymś wzorować swoje postępowanie i poglądy. Autorytetów młodzi szukaj także wśród nauczycieli, rodziców gwiazd filmowych, muzycznych czy sportowych. Powołanie nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy ale też staranie się bycia autorytetem.

Termin autorytet pochodzi od łac. Auktoritas, który tłumaczy się jako rada, wola, ważność, powaga moralna, nawet wpływowa osoba. Słownik Wyrazów Obcych określa autorytet jako „1) uznanie u innych, wpływowość.”

Według naukowców autorytet to „zespół wielu różnorodnych właściwości nauczyciela, dzięki którym uczeń ulega wpływowi, a w szczególności chętnie uczy się stosować do jego wymagań”. Autorytet wznosi się ponad przymus siły, nie może wychowanka zniewalać, przytłaczać go swoją potęgą i w ten sposób pozbawiać go indywidualności, oryginalności. Powinien wskazywać mu drogę do pełnej wolności. Dobry nauczyciel odczuwa potrzebę oddziaływania. Nauczyciel powinien nie tylko mówić do uczniów tak, by był przez nich rozumiany, ale musi także przysłuchiwać się temu, co mówią oni,
i odebrane informacje uwzględniać w swoich oddziaływaniach.
Poza wymienionymi właściwościami nauczyciela istotny wpływ na efekty pracy pedagogicznej wywierają inne cechy autorytetu. Niezwykle ważna jest zgodność własnego postępowania z głoszonymi ideami. Uczniowie wnikliwie obserwują swych nauczycieli i wykazują szczególną wrażliwość na wszelkie niezgodności. Cechą nauczyciela szczególnie wysoko cenioną przez młodzież jest sprawiedliwość wyrażająca się w równorzędnym traktowaniu wszystkich uczniów. Nauczyciela sprawiedliwego darzy się szacunkiem. Gdy brak mu tej cechy, część uczniów czuje się pokrzywdzona i nie akceptuje nauczyciela.
Autorytet nauczyciela umacniają nie tylko wysokie kwalifikacje moralne,
ale także życzliwość okazywana młodzieży, ogólne doświadczenie, mądrość
życiowa, zrównoważenie emocjonalne. Postawę nauczyciela powinny charakteryzować umiar, ostrożność, rozwaga i powściągliwość w wydawaniu sądów oraz tolerancja.
Nauczyciela pragnącego zdobyć i utrzymać swój autorytet w szkole i środowisku powinna cechować odpowiednia kultura osobista. Składają się na nią niewątpliwie styl jego zachowania się w środowisku, rodzinie i szkole, poprawny sposób wyrażania się, higiena osobista i estetyka ubioru. Cechy nauczyciela decydują w znacznej mierze o sposobie porozumiewania się z uczniami.
Jeżeli mówimy o autorytetach należy przede wszystkim powiedzieć o Jezusie, który był dla wielu ludzi i jest autorytetem moralnym
Jezus Chrystus posiadał autorytet, wynika to wyraźnie z następujących tekstów: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 8,7)
„Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28,18);
„uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę” (Mk 1, 22; Mt 7, 29);
„nowa jakaś nauka z mocą” (Mk 1,27);
„słowo Jego było pełne mocy” (Łk 4,32).
Uczniowie Jezusa Chrystusa wierzą w Jego autorytet; ten autorytet jest źródłem wszelkiego autorytetu w Kościele. Starokatolicki teolog, Urs von Arx. powiada: „Autorytet kościelny opiera się przede wszystkim na autorytecie Jezusa Chrystusa i usytuowany jest w Kościele. W Kościele pierwotnym natomiast rolę autorytetu pełnił każdy z apostołów, jako świadek życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Dziś o następcy apostołów zapewne też możemy powiedzieć, że jest dla nas autorytetem w dziedzinie wiary i moralności. 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II będziemy obchodzić za 2 dni. Cieszymy się jego postawą i zdajemy sobie sprawę jak to jest trudne wyzwanie. Właśnie przed takim wyzwaniem stoi każdy nauczyciel, aby nie tylko przekazywać wiedzę ale być dla młodych autorytetem.
W tym dniu jest święto nauczycieli, oświaty a także ten dzień jest wołaniem i apelem młodych o autorytety, któych oni potrzebują do właściwego kształtowania się. Życzmy sobie aby być dobrymi nauczycielami, o których uczniowie po latach wspomną nas jako wielkie i szlachetne autorytety.

Copyright © Ks. Marek Jodko
www.marekjodko.pl

hastagi na stronie:

#modlitwa wiernych na dzień nauczyciela #dzień edukacji narodowej wiersze #dzień edukacji #modlitwa wiernych na każdy dzień #modlitwa powszechna na każdy dzień #modlitwa wiernych za nauczycieli #Homilia na dzień nauczyciela #modlitwa wiernych na dzień papieski #dzień edukacji narodowej #kazanie do nauczycieli