Jan Paweł II articles

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. w Bydgoszczy (tekst z uzupełnieniami)

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. w Bydgoszczy (tekst z uzupełnieniami)

Poniżej publikujemy integralny tekst wystąpienia papieskiego, tj. tekst przekazany przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, uzupełniony o spisane z taśmy magnetofonowej, nieautoryzowane dopowiedzenia Papieża, umieszczone w nawiasach kwadratowych. Ewentualnych skrótów czy pominięć nie zaznaczamy, zgodnie z zasadą stosowaną przez Biuro Prasowe …

ZAMOŚĆ
12 czerwca 1999
Przemówienie wygłoszone podczas Liturgii Słowa 1. «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1, 45). Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją. Jest to szczególny …

Chodzi o dobro wspólne narodu polskiego

Pragnę w sposób szczególny podziękować obecnym -tutaj przedstawicielom parlamentu za ich postawę7 zgodną z przekonaniami katolickimi, zgodną zresztą też z duchem narodu. Dziękuję za ich inicjatywę, która rozpoczęła się od Senatu, a która zmierza do ochrony prawnej dziecka poczętego. Nie …

Top